Spustili sme grantový program Nasadení pre klímu

Nadácia Tipsport v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje prvý ročník grantového programu „Nasadení pre klímu“ s cieľom podporiť projekty a iniciatívy zamerané na pomoc pri riešení dopadov klimatickej zmeny. 

 

Nadácia Tipsport od roku 2022 realizuje a podporuje projekty na zlepšenie života okolo nás. „Veríme, že keď bude zdravá naša krajina, budeme sa mať všetci lepšie. Venujeme sa preto výsadbám stromov a starostlivosti o zeleň. Podporujeme tiež ochranu životného prostredia či zmiernenie dopadov klimatických zmien,“ uviedla správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Vlani v lete sa uskutočnil prieskum verejnej mienky v oblasti zmeny klímy s názvom „Slovenská klíma 2022“.

Vyplýva z neho, že viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska sa zhoduje, že klimatická zmena už prebieha. Dve tretiny občanov pritom pociťujú, že zmena klímy ovplyvňuje ich každodenný život. A rovnako dve tretiny z oslovených by si prialo, aby sa slovenské neziskové organizácie viac zapojili do riešenia klimatickej krízy.

Aj preto sme prešli od slov k činom a vyhlásili grantovú výzvu.

CIELE PROGRAMU

 • Podporovať občianske iniciatívy a mimovládne organizácie, ktoré sa chcú zapájať do riešenia klimatickej krízy.
 • Napomôcť sieťovaniu organizácií a iniciatív, venujúcich sa téme klimatických zmien.
 • Zvyšovať informovanosť verejnosti o zmene klímy a jej ochrane.
 • Upozorňovať na dôležitosť témy klimatickej zmeny a jej dôsledkov pre našu spoločnosť, otvárať diskusiu.
 • Pomáhať pri presadzovaní ekologicky aj ekonomicky udržateľných riešení klimatických zmien.
 • Podporovať ekologické inovácie – inovácie zamerané na udržateľný rozvoj, prostredníctvom znižovania dopadov na životné prostredie, efektívnejšieho a zodpovednejšieho využitia prírodných zdrojov.

TYPY OPATRENÍ

 • V grantovom programe „Nasadení pre klímu“ sa chceme zamerať najmä na podporu „zelených opatrení“ a “mäkkých opatrení“.
 • „Zelené opatrenia“ – využívanie prírodných prvkov, opatrenia na zvýšenie odolnosti ekosystémov, obnovu vodného cyklu a pod.
 • „Mäkké opatrenia“ – politiky, plánovanie, šírenie informácií a pod.

V programe sa nezameriavame na podporu tzv. „sivých opatrení“ – technických zásahov alebo stavebných opatrení na účely zvýšenia odolnosti budov, resp. infraštruktúr voči extrémnym javom.

 

AKÉ TYPY OPATRENÍ PODPORÍME

 1. Advokačné aktivity – ovplyvňovanie zákonov, lobbing, petície s cieľom vytvárania efektívneho verejného tlaku.
 2. Networking – sieťovanie, vytváranie spoluprác a partnerstiev organizácií a iniciatív, pre ktoré je téma klimatickej krízy dôležitá.
 3. Adaptačné aktivity – konkrétne opatrenia zamerané na prispôsobenie sa sučasným a budúcim dopadom zmeny klímy na rôzne oblasti kvality života občanov. Podporíme adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, opatrenia na zvyšovanie zadržiavania vody v krajine, ochrany pred povodňami, zlepšenia stavu biodiverzity…
 4. Mitigačné opatrenia – obmedzovanie emisií skleníkových plynov, alebo zväčšenie záchytov skleníkových plynov.
 5. Analýzy, publikačná činnosť týkajúce sa klimatických zmien a návrhov riešení.
 6. Komunikačné kampane, zvyšovanie informovanosti verejnosti.
 7. Aktivizmus, vzdelávanie, osveta – workshopy, semináre, prednášky – iné formy vzdelávania a osvety verejnosti v tejto téme (so zameraním na mladých ľudí nad 18 rokov a dospelých).

AKÉ PROJEKTY NEPODPORÍME

 • Projekty zamerané na výsadbu stromov a zelene, keďže pre tento účel realizujeme samostatné grantové programy „Podporujeme slovenské sady“ a „Zasaď strom za svoj klub“.
 • Projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru.
 • Projekty, ktoré slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
 • Projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.
 • Zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb.
 • Projekty realizované mimo územia Slovenskej republiky.
 • Projekty predložené podnikateľským subjektom.
 • Investičné projekty, rekonštrukcie, projekty realizované výhradne dodávateľsky.

ŽIADATELIA

Do programu sa môžu zapojiť:

 1. Mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy.
 2. Fyzické osoby/neformálne skupiny a iniciatívy.
 3. Vysoké školy.

Program nie je určený pre:

 • Základné a stredné školy.
 • Obce a mestá.
 • Podnikateľské subjekty.
 • Rozpočtové/príspevkové organizácie.

KRITÉRIÁ PODPORY

Projekty budú hodnotiacou komisiou posudzované podľa nasledovných kritérií:

OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ:

 • Projekt je v súlade s cieľmi grantovej výzvy.
 • Projekt má reálny a merateľný dopad na riešenie klimatických zmien.
 • Projekt je presvedčivý a dôveryhodný.
 • Projekt je konkrétny, zrozumiteľný, jasne a logicky vypracovaný.
 • Projekt je obsahovo kvalitný.
 • Projekt je udržateľný a môže slúžiť ako inšpirácia pre iné iniciatívy/organizácie.

FORMÁLNE KRITÉRIÁ:

 • oprávnenosť žiadateľa;
 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU

V rámci programu bude prerozdelených 50 000 eur.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur.

 

Jeden subjekt môže podať maximálne 1 projekt.

Finančné prostriedky musia byť naplánované efektívne a hospodárne. Oprávnené výdavky sú tie, ktoré sú priamo spojené s aktivitami projektu a sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.

 

Finančné prostriedky je možné použiť na:

 • Materiálne výdavky – nákup materiálu a pomôcok, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu a jeho aktivitami.
 • Organizačné výdavky spojené s realizáciou projektu, ako sú náklady na tlač materiálov, kancelárske potreby, poštovné a kuriérske služby, krátkodobý prenájom (napr. pre realizáciu prednášky, podujatia), výdavky na propagáciu a komunikáciu projektu, cestovné náklady.
 • Mzdové/personálne náklady ľudí, ktorých zapojenie je potrebné pre realizáciu projektu.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na:

 • Projekty realizované mimo územia Slovenskej republiky.
 • Režijné výdavky organizácií (dlhodobý prenájom, energie, telefón, internet, mzdy zamestnancov).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

 • Vyhlásenie grantového programu: 19. 9. 2023.
 • Uzávierka predkladania žiadostí: 31. 10. 2023.
 • Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov: 16. 11. 2023.
 • Realizácia projektov: 1. 12. 2023 – 30. 9. 2024.

V prípade, ak bude Váš projekt finančne podporený, uzavrie s Vami Nadácia Tipsport zmluvu, na základe ktorej Vám bude poskytnutý finančný príspevok.

Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporené organizácie predkladajú Nadácii Tipsport záverečnú hodnotiacu správu o realizácii projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PROJEKTOV

Projekty je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk/.

 • Projekty v tlačenej podobe, prosíme, NEPOSIELAJTE poštou.
 • Termín uzávierky podávania žiadostí je 31. 10. 2023 do 24.00 hod., žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 1. Informácie o predkladateľovi projektu: názov organizácie, sídlo, identifikačné údaje, kontakty, meno štatutára, informácie o zameraní vašej organizácie, realizovaných projektoch.
 2. Opis projektu: názov, východisková situácia – popis problému, ktorý chcete projektom riešiť, popis aktivít, ciele, cieľová skupina, výstupy projektu a aké zmeny chcete dosiahnuť.
 3. Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne.
 4. Rozpočet projektu: rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková požadovaná suma.
 5. Galéria: prílohy, fotografie, videá.
 6. Podpis: osobné údaje.

Povinné prílohy:

Pre organizácie:

 • stanovy, doklad o IČO;
 • doklad o bankovom účte (potvrdenie o vedení účtu, fotografia karty k účtu alebo scan hlavičky výpisu či zmluvy).

Pre fyzické osoby (neformálne skupiny):

 • kópia občianskeho preukazu zástupcu/zástupkyne neformálnej skupiny;
 • doklad o bankovom účte (potvrdenie o vedení účtu, fotografia karty k účtu alebo scan hlavičky výpisu či zmluvy).

KONZULTÁCIE PROJEKTOV

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov Vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu, Mgr. Lucia Gregorová, na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: nadaciatipsport@cpf.sk.

 

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok