Nadácia Tipsport navyšuje prostriedky v rámci 3. ročníka grantového programu Podporujeme slovenské sady

Nadácia Tipsport otvára tretí ročník grantového programu Podporujeme slovenské sady, ktorého cieľom je podpora výsadby tradičných, starých odrôd ovocných stromov. V rámci programu podporíme jesennú výsadbu ovocných sadov a verejne dostupných ovocných záhrad, z ktorých bude mať úžitok čo najširšia verejnosť. Pozitívnou správou je, že celková výška grantu je 50-tisíc eur, čo je až o 20-tisíc eur viac ako vlani.

Tradičné ovocné odrody sa postupne vytrácajú a nahrádzajú ich moderné odrody. Na Slovensku však existuje niekoľko iniciatív a nadšencov, ktorí sa venujú sadeniu tradičných odrôd ovocných stromov a okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete či vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva. Prostredníctvom grantového programu by sme tieto iniciatívy radi podporili a motivovali k výsadbe aj ďalších ľudí.

Tradičné ovocné stromy a sady majú niekoľko vlastností, ktoré moderným odrodám chýbajú – odolnosť voči chorobám, prispôsobivosť miestnym podmienkam, ako aj pestré možnosti využitia. Ovocné stromy neodmysliteľne patria do krajiny. Ovocie bolo a je dôležitým zdrojom obživy, používa sa aj pri liečbe rôznych ochorení a dodnes patrí do tradičnej kuchyne. Ovocné stromy robia krajinu rozmanitejšou, prívetivejšou a pestrejšou. Tvoria dôležitú súčasť nášho krajinárskeho a pestovateľského dedičstva a vytvárajú z krajiny domovinu.

Stromy sú tiež dôležitým aktérom pri zadržiavaní vody a ovplyvňovaní mikroklímy. Výsadba stromov podporuje biodiverzitu – stromy vytvárajú prostredie pre život ďalších organizmov.

Napomáha tiež riešiť dôsledky klimatickej krízy, ktorá je pre Nadáciu Tipsport dôležitou témou.

CIELE PROGRAMU

 • podporovať výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov;
 • prinavrátiť ovocinárstvo do našich obcí a miest, do našej krajiny;
 • posilňovať vzťah ľudí ku krajine prostredníctvom sadenia ovocných stromov;
 • zapájať do výsadby tradičných ovocných stromov širšiu verejnosť a zvyšovať ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;
 • výsadbou ovocných stromov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, podporovať biodiverzitu a pozitívne ovplyvňovať mikroklímu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Projekty môžu predložiť:

 1. mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy;
 2. mestá, obce a samosprávy;
 3. neformálne skupiny a iniciatívy zastúpené fyzickou osobou.

Program nie je určený pre:

 1. školy, školské zariadenia;
 2. podnikateľské subjekty.

KRITÉRIÁ PODPORY

Projekty budú posudzované hodnotiacou komisiou podľa nasledovných kritérií:

OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ:

 • súlad projektu s cieľmi grantovej výzvy;
 • odborná terénna supervízia pri výsadbe;
 • vhodnosť lokality pre danú výsadbu, dostupnosť širokej verejnosti;
 • zvolenie vhodných tradičných druhov ovocných stromov;
 • počet, veľkosť a cena sadeníc primeraná pre danú lokalitu a typ výsadby;
 • význam výsadby pre zadržanie vody v krajine (vsakovania dažďovej vody);
 • plán zabezpečenia následnej starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov;
 • miera zapojenia verejnosti/dobrovoľníkov do prípravy a realizácie výsadby ovocných stromov;
 • pridaná hodnota – projekty, ktoré budú okrem výsadby stromov obsahovať aj ďalšie sprievodné aktivity, napríklad stretávanie a prepájanie komunity, koncerty pod čerešňami, spoločný zber ovocia, úroda venovaná rodinám zo sociálne slabšieho prostredia a podobne získajú vyššie bodové ohodnotenie.

FORMÁLNE KRITÉRIÁ:

 • jasne a zrozumiteľne popísaný zámer projektu;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

PODMIENKY PROGRAMU

Pre úspešnosť projektu treba splniť tieto podmienky programu:

 1. Priložiť písomný súhlas majiteľa pozemku určeného na výsadbu vrátane výpisu z katastra nehnuteľností. Výsadba musí prebehnúť na prístupných obecných pozemkoch, prípadne pozemkoch vlastnených športovými klubmi, mimovládnymi neziskovými organizáciami, cirkvami a podobne, pričom pozemky musia byť prístupné širokej verejnosti.
 2. Vytvoriť plán zabezpečenia následnej starostlivosti o výsadbu vrátane mena zodpovednej osoby. Nadácii Tipsport záleží nielen na samotnej výsadbe ovocných stromov, ale aj na následnej starostlivosti o vysadené stromy a ich prežití a udržateľnosti projektov. Úspešní žiadatelia si budú môcť v ďalších rokoch požiadať o príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vysadené stromy.
 3. Dodržať právne predpisy a podmienky výsadby v danom regióne.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU

Na program Podporujeme ovocné sady 2024 je vyčlenených 50 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Finančné prostriedky na podporené projekty budú poskytnuté z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt. 

Finančné prostriedky musia byť naplánované efektívne, reálne a priamo spojené s aktivitami projektu.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA:

STROMY:

 • sadenice ovocných stromov – výlučne tradičné odrody ovocných stromov; minimálny počet – 10 kusov sadeníc stromov;

MATERIÁL:

 • materiál potrebný na výsadbu a ochranu sadeníc – koly, kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzovaniu zverou, barličky pre dravcov a podobne.

SLUŽBY:

 • externý odborný dohľad pri výsadbe – maximálne do výšky 20 % z celkovej žiadanej čiastky;
 • doprava sadeníc a materiálu – treba uviesť vzdialenosť a spôsob dopravy; uprednostňujeme využitie lokálnych dodávateľov,
 • úpravy terénu – prenájom techniky;
 • zakúpenie/požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť – maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej sumy;
 • vzdelávanie – odborný workshop/seminár o ovocinárstve.

Materiál a služby môžu tvoriť maximálne 50 % nákladov z rozpočtu.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA:

 • administratívne náklady;
 • odmeny prekladateľom projektu;
 • výsadbu iných ako ovocných stromov – tradičných odrôd, výsadbu krov a živých plotov;
 • výsadbu na pozemkoch, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti;
 • chemické postreky proti škodcom, umelé hnojivá, farebnú mulčovaciu kôru;
 • náhradné výsadby podľa § 48 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.;
 • výsadbu mimo územia Slovenskej republiky

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Grantový program je určený pre jesennú výsadbu stromov, realizácia projektov prebehne na jeseň 2024.

 • Vyhlásenie grantového programu: 17. apríla 2024.
 • Uzávierka predkladania projektov: 19. júna 2024 do 23:59 hod.
 • Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov: prvý augustový týždeň 2024.
 • Realizácia projektov: od 1. septembra 2024 do 15. novembra 2024 (bez možnosti predĺženia realizácie projektov).
 • Predloženie záverečnej správy a vyúčtovania grantu: do 25. novembra 2024.

Príjemca grantu je povinný Nadáciu Tipsport informovať o dátume výsadby minimálne 14 dní pred plánovanou realizáciou a zabezpečiť kvalitnú dokumentáciu z realizácie projektu –  fotografie, video, záverečnú správu.

V prípade, ak bude váš projekt finančne podporený, uzavrie s vami Nadácia Tipsport zmluvu, na základe ktorej vám bude poskytnutý finančný príspevok.

Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporené organizácie predkladajú Nadácii Tipsport záverečnú hodnotiacu správu o realizácii projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny pre dodanie záverečnej správy, spôsob vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PROJEKTOV

Projekty je potrebné predložiť výhradne elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk/. Projekty, prosíme, neposielajte v tlačenej podobe poštou.

Termín uzávierky podávania projektov je 19. júna 2024 do 23:59 hod. Projekty odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 1. Informácie o predkladateľovi projektu: názov organizácie, sídlo, identifikačné údaje, kontakty, meno štatutára, informácie o zameraní vašej organizácie, realizovaných projektoch.
 2. Opis projektu: názov, východisková situácia, popis aktivít naplánovaných v projekte, vaše ciele, cieľová skupina, výstupy projektu a aké zmeny plánujete dosiahnuť.
 3. Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne.
 4. Rozpočet projektu: rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková požadovaná suma.
 5. Galéria: povinné a nepovinné prílohy, fotografie, videá.
 6. Podpis: osobné údaje.

Povinné prílohy:

 • stanovy, doklad o IČO;
 • doklad o bankovom účte – potvrdenie o vedení účtu, fotografia karty k účtu alebo sken hlavičky výpisu či zmluvy;
 • podpísaný súhlas vlastníka pozemku s realizáciou projektu (v prípade, že vlastník nie je zhodný s predkladateľom projektu). Príspevkové organizácie môžu doložiť zriaďovaciu listinu v prípade, že sú v nej uvedené čísla parciel, s ktorými môžu hospodáriť. V prípade výsadby pri hranici pozemku, menej ako 3 metre, je obvykle nutný súhlas vlastníka susedného pozemku;
 • prehľadné vyznačenie výsadby v mape – v katastrálnej mape alebo ortofotomape;
 • informácie o pozemku z katastra nehnuteľností (stačí printscreen z online katastra);
 • fotografie súčasného stavu lokality.

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu Barbora Paulenová telefonicky na čísle 0905 739 630 alebo písomne na emailovej adrese: nadaciatipsport@cpf.sk.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU
Vyhlásenie programu 17. apríla 2024 vyhlásené podmienky programu a otvorený prihlasovací formulár na https://nadaciatipsport.egrant.sk
Uzávierka prijímania projektov 19. júna 2024 vyplnený formulár a prílohy odoslané elektronicky na stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk
Vyhlásenie výsledkov prvý augustový týždeň 2024 zverejnenie výsledkov a podporených projektov na stránke Nadácie Tipsport
Informovanie žiadateľov prvý augustový týždeň 2024 písomné informovanie všetkých žiadateľov o výsledkoch programu e-mailom
Príprava zmluvných podkladov 12. – 16. augusta 2024 príprava zmlúv a prevodných príkazov pre podporené organizácie
Prevody financií podporeným žiadateľom 19. – 30. augusta 2024 prevody peňazí na účty obdarovaných na základe doručenia podpísanej zmluvy
Realizácia podporených projektov 1. septembra – 15. novembra 2024 realizácia podporených projektov
Záverečná správa a vyúčtovanie grantov 25. novembra 2024 obsahové vyhodnotenie projektov a finančné vyúčtovanie grantov zo strany podporených organizácií

 

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok