Hľadáme troch statočných

Prvý ročník zamestnaneckého grantového programu je tu! Podajte si prihlášku a získať môžete 1500 eur pre organizáciu, s ktorou ste spätí.

Zamestnanecký grantový program Nadácie Tipsport je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov organizácií, pôsobiacich na Slovensku, na ktorých činnosti sa aktívne podieľajú zamestnanci Tipsport SK.​​​​​​​

Projekty  sa  môžu  týkať  podpory  verejnoprospešných  aktivít  zameraných  na  životné

prostredie, sociálnu starostlivosť, ľudí s handicapom, vedu a výskum, vzdelávanie, zdravotníctvo, kultúru, amatérsky šport alebo činnosť záujmových organizácií (napr. dobrovoľní hasiči, záujmové krúžky atď.), v ktorých sa aktívne angažujete.

 

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O PODPORU

Žiadateľom o príspevok môže byť:

  • mimovládna organizácia (občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond);
  • škola, materská škola, centrum voľného času, príspevková organizácia

Žiadateľa (organizáciu) odporučíte vy, zamestnanci Tipsport SK (odporúčateľ). Žiadosť o podporu vypĺňa organizácia. Zamestnanec skupiny Tipsport aj organizácia musia následne spoločne podpísať Vyhlásenie odporúčateľa a neziskovej organizácie.

Príjemcom príspevku je samotná organizácia, právnická osoba so sídlom na Slovensku, v ktorej sa dobrovoľne angažujete a ktorá spĺňa kritériá dané Podmienkami grantového programu.

Každý zamestnanec skupiny Tipsport môže v rámci jedného kola Zamestnaneckého grantového programu odporučiť jednu organizáciu/školu. Každá organizácia/škola môže v rámci jedného kola Zamestnaneckého grantového programu podať jednu žiadosť o podporu.

 

TERMÍN A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 6. 2023

Uzávierka prijímania žiadosti o podporu: 10. 7. 2023

Kontrola žiadostí o podporu a zaradenie do zamestnaneckej ankety: 10. 7. 2023 – 12.7.2023

Čerpanie finančných prostriedkov: 1. 9. 2023 – 30. 4. 2024

 

ČERPANIE GRANTU

Prostriedky z grantu bude možné čerpať do 2 týždňov od zverejnenia výsledkov hlasovania. Posledný termín pre vyčerpanie finančných prostriedkov je 30. 4. 2024. Záverečnú správu nám následne zašlite do 31. 5. 2024.

 

CELKOVÁ VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY NA PROGRAM

4 500 EUR

 

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY PRE JEDEN PROJEKT

1 500 EUR​​​​​​​

 

POSÚDENIE ŽIADOSTÍ O PODPORU A VÝBER PODPORENÝCH ŽIADOSTÍ

Nadácia Tipsport preverí splnenie podmienok grantového programu pri všetkých žiadostiach o podporu. Tie, ktoré splnia stanovené podmienky, následne zhromaždí do zamestnaneckej ankety – hlasovania zamestnancov. V ňom budú pracovníci Tipsport SK svojim hlasovaním rozhodovať o udelení podpory pre jednotlivé projekty. Všetky žiadosti uverejníme v článku na intranete, v rámci neho bude tiež možné za hlasovať za niektorú z nich.

Grantová podpora bude udelená trom projektom s najvyšším počtom zamestnaneckých hlasov. V prípade, že nastane v hlasovaní na treťom mieste remíza, rozhodne medzi týmito projektami Správna rada Nadácie Tipsport.

Ak súčet požadovaných finančných príspevkov bude menší ako 4500 eur, môže Správna rada Nadácie Tipsport rozhodnúť o udelení príspevku aj žiadateľovi, ktorý sa umiestnil mimo prvej trojice.

V prípade, že celkový počet žiadostí o podporu, ktoré splnili grantové podmienky, nebude vyšší, ako 3, dostanú podporu všetky tieto žiadosti. Pokiaľ bude celkový počet žiadostí, ktoré splnili grantové podmienky vyššie ako 25, zamestnanecké hlasovanie bude nahradené žrebovaním zo všetkých týchto žiadostí. Žiadateľ bude o výsledku informovaný najneskôr do 5 dní od výsledku ankety/žrebovania.

 

GRANTOVÉ PODMIENKY

  • Zaslanie riadne vyplneného formulára spolu s dodanými povinnými prílohami v stanovenom termíne.
  • Verejnoprospešný účel projektu a jasne formulované ciele projektu.
  • Aktívna spolupráca zamestnanca skupiny Tipsport a organizácie, ktorú do výzvy odporúča.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI

Administrátormi Zamestnaneckého grantového programu sú Nadácia Tipsport a Centrum pre filantropiu. Podanie žiadostí prebieha online na adrese ​​​​​​​https://nadaciatipsport.egrant.sk/, na ktorej organizácia vyplní Žiadosť o zamestnanecký grant. Neoddeliteľnou súčasťou sú povinné prílohy (Vyhlásenie odporučiteľa a neziskovej organizácie, fotografie projektu) a odporúčania zamestnanca skupiny Tipsport. Podmienkou prijatia do grantového konania je podanie žiadosti najneskôr v deň ukončenia grantového konania.

 

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov Vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu, Mgr. Lucia Gregorová, na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: nadaciatipsport@cpf.sk .

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok