Výsledky grantového programu Nasadení pre klímu 2024: Nadácia Tipsport navýšila prostriedky na 59-tisíc eur

Do druhého ročníka grantového programu Nasadení pre klímu bolo v stanovenom termíne predložených 56 projektov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť 14 z nich, v celkovej výške 59-tisíc eur. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude naša krajina o čosi zelenšia a ekologickejšia.

Porota si napokon vyberala z 55 predložených projektov, ktoré splnili grantové kritériá a spolu požadovali sumu 250 061,71 eur, pretože jeden predložený projekt nenaplnil formálne kritériá výzvy – predkladal ho neoprávnený subjekt – základná škola.

Do programu sa zapojilo 48 mimovládnych neziskových organizácií, 4 neformálne skupiny, 1 vysoká škola, 1 organizácia s medzinárodným prvkom a 1 cirkevná organizácia. Najviac projektov (16) bolo plánovaných v Bratislavskom kraji, hneď potom nasledovali tie (10) s dosahom a realizáciou vo viacerých krajoch, prípadne v rámci celého Slovenska, pričom každý kraj mal svoje zastúpenie v podobe minimálne jedného projektu.

Hodnotenie predložených projektov 

Hodnotiaca komisia pozostávala zo 4 odborníkov v témach životného prostredia a dopadoch naň, environmentalistov, rozdelených do dvoch dvojíc s hodnotením 27, resp. 28 projektov: 

Dvojica č. 1 – 27 projektov 

Milan Hronec – programový manažér, Nadácia Ekopolis 

Mgr. Jozef Pecho – vedecko-technický pracovník pre numerickú meteorológiu – Odbor Numerických predpovedných modelov a metód, Slovenský hydrometeorologický ústav 

Dvojica č. 2 – 28 projektov 

Ján Dzurdženík – projektový manažér, environmentalista, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice 

MSc. Samuel Achberger – humánny geograf 

Hodnotitelia sa vyjadrovali v zmysle, že hodnotenie bolo náročnejšie ako v prvom ročníku pre zdvojnásobený počet predložených projektov. Zhodli sa na tom, že projekty boli menej rozmanité.

Do programu sa síce zapojil väčší počet žiadateľov, no s menšou skúsenosťou s predkladaním projektov či s menšou stopou v téme životného prostredia. Zapojili sa však aj etablované významné celoslovenské organizácie. Hodnotiace kritériá umožňovali oceniť inovatívnosť, odvahu, priekopníctvo a tiež šírenie osvety či škálovanie zámerov, preto dokázali vybrať dobré – kvalitné projektové zámery.

Projekt OZ Barlička vnímali hodnotitelia ako priekopnícky, pomenovali ho ako “taký, ktorý tu ešte nebol” – v grantovom programe, ani na Slovensku. Ide o odpadový audit pre zariadenie sociálnych služieb.

OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ: 

 • Projekt je v súlade s cieľmi grantovej výzvy.
 • Projekt má reálny a merateľný dopad na riešenie klimatických zmien.
 • Projekt je presvedčivý a dôveryhodný.
 • Projekt je konkrétny, zrozumiteľný, jasne a logicky vypracovaný.
 • Projekt je obsahovo kvalitný.
 • Projekt je udržateľný a môže slúžiť ako inšpirácia pre iné iniciatívy/organizácie.

FORMÁLNE KRITÉRIÁ: 

 • oprávnenosť žiadateľa;
 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

Tieto kritériá boli bodované, na základe bodov bolo vytvorené poradie projektov od najlepších po najslabšie. Počas hodnotiaceho online stretnutia – diskusie – bolo zhodnotených všetkých 55 predložených projektov a hodnotiaca komisia odporučila správnej rade Nadácie Tipsport podporiť 14 projektov, teda 25 % z predložených projektov.

 

Právna forma Počet podporených projektov Schválená suma
mimovládne neziskové organizácie 11 49 650 eur
Organizácia s medzinárodným prvokom 1 3 500 eur
vysoká škola 1 3150 eur
neformálna iniciatíva ľudí 1 2700 eur
Spolu 14 59 000 eur

 

Dôvodom zamietnutia 41 projektov bolo zacielenie projektových aktivít na deti a mládež do 18 rokov, materskú, základné a stredné školy, nedostatok informácií a detailov v projekte, zacielenie na úzku uzavretú skupinu ľudí, nedostatočne popísaný, preukázateľný dopad na zmenu klímy či všeobecne predstavený rozpočet bez potrebného detailu. 

Nadácia Tipsport sa rozhodla navýšiť pôvodne určený rozpočet o 9-tisíc eur. Dôvodom navýšenia rozpočtu bola aj snaha podporiť etablované organizácie s dlhodobým angažovaním sa v téme ochrany životného prostredia a tiež rozmanitosť v podpore subjektov.

 

Zoznam úspešných žiadateľov o grantovú podporu: 

 • Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity: 5000 eur
 • Občianske združenie Barlička: 4900 eur
 • Rajecká dolina: 5000 eur
 • Rybársky klub KRAKEN: 4980 eur
 • okolo: 3300 eur
 • Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko: 5000 eur
 • ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie: 4970 eur
 • Permakultúra SK: 3500 eur
 • Kultúra, ktorá neexistuje: 5000 eur
 • Občianske združenie Pajštún: 3800 eur
 • NextGen Energy: 2700 eur
 • Jaroslav Štefanko – neformálne združenie občanov: 2700 eur
 • BROZ ─ ochranárske združenie: 5000 eur
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: 3150 eur

Úspešným žiadateľom blahoželáme, tešíme sa na ich realizáciu projektov. Zároveň ďakujeme všetkým vám, ktorí sú s nami nasadení pre klímu, a snažia sa, aby naša krajina boli zelenšia a ekologickejšia.

Další články