Nadácia Tipsport navyšuje prostriedky v rámci 3. ročníka grantového programu Zasaď strom za svoj klub

Nadácia Tipsport otvára tretí ročník grantového programu Zasaď strom za svoj klub, ktorého cieľom je podpora výsadby stromov v blízkosti športových ihrísk a športovísk. Pozitívnou správou je, že celková výška grantu je 60-tisíc eur, čo je o 10-tisíc eur viac ako vlani.

Výsadba stromov a zelene je dôležitá pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu, má vplyv na ochladzovanie lokálneho prostredia, zadržovanie vody, ako aj na zachovávanie biodiverzity.

Nadácia Tipsport chce tieto ciele napĺňať prostredníctvom viacerých grantových programov a aktivít. V rámci tohto programu zapájame do výsadby športové komunity.

Program Zasaď strom za svoj klub sa zameriava na výsadbu stromov v okolí futbalových ihrísk a ďalších športovísk. Cieľom programu je zapojenie miestnych komunít aj širokej verejnosti do výsadby stromov a zvyšovanie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú a starostlivosť o svoje okolie.

Na výsadbové zámery sme vyčlenili sumu 60 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

Športové komunity môžu v rámci programu získať finančné prostriedky aj na údržbu trávnikov na futbalových ihriskách. Na tieto zámery sme vyčlenili sumu 20 000 eur. Žiadatelia môžu k podporenému projektu získať až 2 000 eur navyše na údržbu trávnika, jeho prevzdušnenie, vertikutáciu, dosiatie trávy a podobne; podmienkou je výsadba stromov a kríkov v okolí športoviska minimálne v rovnakej finančnej hodnote.

CIELE PROGRAMU

 • podporovať výsadbu stromov v okolí športovísk;
 • zapájať do výsadby športovú komunitu, ako aj širšiu verejnosť a zvyšovať tak ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;
 • výsadbou stromov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, k podpore biodiverzity a pozitívnemu ovplyvňovaniu mikroklímy.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Projekty môžu predložiť:

 1. športové kluby;
 2. obce/mestá/samosprávy ako zriaďovatelia športovísk.

Program nie je určený pre:

 1. školy, školské zariadenia;
 2. podnikateľské subjekty.

KRITÉRIÁ PODPORY

Projekty budú hodnotiacou komisiou posudzované podľa nasledovných kritérií:

 • súlad projektu s cieľmi grantovej výzvy;
 • odborná terénna supervízia pri výsadbe;
 • počet a výber miest vhodných druhov stromov;
 • veľkosť a cena sadeníc primeraná pre danú lokalitu a typ výsadby;
 • význam výsadby pre zadržanie vody v krajine (vsakovania dažďovej vody);
 • plán zabezpečenia následnej starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov;
 • miera zapojenia športovej komunity a verejnosti do prípravy a realizácie výsadby stromov v okolí športoviska;
 • jasne a zrozumiteľne popísaný zámer projektu;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

PODMIENKY PROGRAMU

Pre úspešnosť projektu treba splniť tieto podmienky programu:

 1. Priložiť písomný súhlas majiteľa pozemku určeného na výsadbu vrátane výpisu z katastra nehnuteľností. Výsadba musí prebehnúť na prístupných obecných pozemkoch, prípadne pozemkoch vlastnených športovými klubmi, mimovládnymi neziskovými organizáciami, cirkvami a podobne, pričom pozemky musia byť prístupné širokej verejnosti.
 2. Vytvoriť plán zabezpečenia následnej starostlivosti o výsadbu vrátane mena zodpovednej osoby. Nadácii Tipsport záleží nielen na samotnej výsadbe stromov/kríkov, ale aj následnej starostlivosti a udržateľnosti projektov.
 3. Dodržať právne predpisy a podmienky výsadby v danom regióne.
 4. Príjemca grantu je povinný umožniť účasť na výsadbe stromov zástupcom Nadácie Tipsport a jej partnerom.
 5. Podmienka udelenia finančného príspevku na údržbu trávnikov. Príspevok na údržbu trávnika na športovisku bude poskytnutý len žiadateľom, ktorí oň požiadajú zaškrtnutím políčka Žiadam o príspevok na trávnik a predstavia využitie financií na tento zámer v predkladanom projekte.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU

Na program Zasaď strom za svoj klub 2024 je vyčlenených 60 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Finančné prostriedky na podporené projekty budú poskytnuté z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt.

Finančné prostriedky musia byť naplánované efektívne, reálne a priamo spojené s aktivitami projektu.

Športové komunity môžu v rámci programu získať finančné prostriedky aj na údržbu trávnikov na futbalových ihriskách. Na trávniky je vyčlenených 20 000 eur. Žiadatelia môžu k podporenému projektu získať až 2 000 € navyše na údržbu trávnika, jeho prevzdušnenie, vertikutáciu, dosiatie trávy a podobne. Podmienkou je výsadba stromov v okolí športoviska minimálne v rovnakej finančnej hodnote.

Finančný príspevok na trávnik bude udelený len žiadateľom, ktorý oň požiadali a ktorým bude schválený príspevok na výsadbu stromov. Finančný príspevok na trávnik maximálne do výšky 2 000 eur bude uhradený ako druhá splátka až po zrealizovaní výsadby stromov a zrealizovaní údržby trávnika a po predložení záverečnej správy a vyúčtovania plnej sumy grantu vrátane sumy na trávnik na stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk/. Finančný príspevok za trávnik bude uhradený refundáciou – to znamená, že v záverečnej správe treba predložiť aj vyúčtovanie realizácie výsadby/údržby trávnika.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA:

 • sadenice stromov a kríkov – tradičné druhy – výsadba ihličnanov a nepôvodných druhov drevín nebude podporovaná, podporené nebudú ani živé ploty;
 • materiál potrebný na výsadbu – koly, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzovaniu zverou, barličky pre dravce, kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky a podobne;
 • doprava sadeníc a materiálu – treba uviesť vzdialenosť a spôsob dopravy; uprednostňujeme lokálnych dodávateľov;
 • externý odborný dohľad pri výsadbe – maximálne do výšky 200 eur;
 • úpravy terénu v nevyhnutnej miere;
 • zakúpenie/požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť –maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej sumy;
 • údržbu trávnika – maximálnedo výšky 2 000 eur, prevzdušnenie, vertikutácia, dosiatie trávy a podobne.

Materiál a služby môžu tvoriť maximálne 50 % nákladov z rozpočtu.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA:

 • manažment a administratívu projektu;
 • výsadbu ihličnanov, nepôvodných druhov drevín, výsadbu a strihanie živých plotov;
 • výsadbu na súkromných pozemkoch, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti – výsadba musí prebehnúť na prístupných obecných pozemkoch, prípadne pozemkoch vlastnených športovými klubmi; musia byť prístupné širokej verejnosti;
 • chemické postreky k hubeniu škodcov, umelé hnojivá, farebnú mulčovaciu kôru; toto obmedzenie sa vzťahuje na výsadbu stromov aj kríkov,
 • náhradné výsadby podľa § 48 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.;
 • výsadbu mimo územia Slovenskej republiky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Grantová výzva je určená pre jesennú výsadbu stromov a údržbu trávnikov, realizácia projektov prebehne na jeseň 2024.

 • Vyhlásenie grantového programu: 17. apríla 2024.
 • Uzávierka predkladania projektov: 11. júna 2024 do 23:59 hod.
 • Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov: prvý augustový týždeň 2024.
 • Realizácia projektov: od 1. septembra 2024 do 15. novembra 2024 (bez možnosti predĺženia realizácie projektov).
 • Predloženie záverečnej správy a vyúčtovania grantu: do 25. novembra 2024.
 • Odoslanie 2. splátok za údržbu trávnikov: do decembra 2024.

Príjemca grantu je povinný Nadáciu Tipsport informovať o dátume výsadby minimálne 14 dní pred plánovanou realizáciou a zabezpečiť kvalitnú dokumentáciu z realizácie projektu – fotografie, video, záverečnú správu.

V prípade, ak bude váš projekt finančne podporený, uzavrie s vami Nadácia Tipsport zmluvu, na základe ktorej vám bude poskytnutý finančný príspevok.

Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporené organizácie predkladajú Nadácii Tipsport záverečnú hodnotiacu správu o realizácii projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny pre dodanie záverečnej správy, spôsob vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PROJEKTOV

Projekty je potrebné predložiť výhradne elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk/. Projekty, prosíme, neposielajte v tlačenej podobe poštou.

Termín uzávierky podávania projektov je 11. júna 2024 do 23:59 hod. Projekty odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 1. Informácie o predkladateľovi projektu: názov organizácie, sídlo, identifikačné údaje, kontakty, meno štatutára, informácie o zameraní vašej organizácie, realizovaných projektoch.
 2. Opis projektu: názov, východisková situácia, popis aktivít, ciele, cieľová skupina, výstupy projektu a aké zmeny chcete dosiahnuť.
 3. Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne.
 4. Rozpočet projektu: rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková požadovaná suma.
 5. Galéria: povinné prílohy, fotografie, videá.
 6. Podpis: osobné údaje.

 

Povinné prílohy:

 • stanovy, doklad o IČO;
 • doklad o bankovom účte – potvrdenie o vedení účtu, fotografia karty k účtu alebo sken hlavičky výpisu či zmluvy;
 • podpísaný súhlas vlastníka pozemku s realizáciou projektu (v prípade, že vlastník nie je zhodný so žiadateľom projektu). Príspevkové organizácie môžu doložiť zriaďovaciu listinu v prípade, že sú v nej uvedené čísla parciel, s ktorými môžu hospodáriť. V prípade výsadby pri hranici pozemku, menej ako 3 metre, je obvykle nutný súhlas vlastníka susedného pozemku;
 • prehľadné vyznačenie výsadby v mape – v katastrálnej mape alebo ortofotomape;
 • informácie o pozemku z katastra nehnuteľností (stačí printscreen z online katastra);
 • fotografie súčasného stavu lokality.

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu Barbora Paulenová telefonicky na čísle 0905 739 630 alebo písomne na emailovej adrese: nadaciatipsport@cpf.sk.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU
Vyhlásenie programu 17. apríla 2024 vyhlásené podmienky programu a otvorený prihlasovací formulár na https://nadaciatipsport.egrant.sk
Uzávierka prijímania projektov 11. júna 2024 vyplnený formulár a prílohy odoslané elektronicky na stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk
Vyhlásenie výsledkov prvý augustový týždeň 2024 zverejnenie výsledkov – zoznam podporených projektov
Informovanie žiadateľov prvý augustový týždeň 2024 písomné informovanie žiadateľov o výsledkoch programu e-mailom
Príprava zmluvných podkladov 12. – 16. augusta 2024 príprava zmlúv a prevodných príkazov pre podporené organizácie
Prevody financií podporeným žiadateľom 19. – 30. augusta 2024 prevody peňazí na účty obdarovaných na základe doručenia podpísanej zmluvy
Realizácia podporených aktivít 1. septembra – 15. novembra 2024 realizácia podporených projektov
Záverečná správa a vyúčtovanie grantov 25. novembra 2024 obsahové vyhodnotenie projektov a finančné vyúčtovanie grantov zo strany podporených organizácií
Refundácia nákladov za údržbu trávnika do 15. decembra 2024 po vyúčtovaní výsadbovej časti projektu a predložení účtovných dokladov aj za údržbu trávnika

 

Další články