Výsledky grantového programu: Nadácia Tipsport podporí výsadbu pri športoviskách sumou 27-tisíc eur

Do druhého kola grantovej výzvy pod názvom Zasaď strom za svoj klub sa prihlásilo 19 subjektov. Odborná porota sa po dôkladnom posúdení všetkých žiadostí rozhodla udeliť grant 12 žiadateľom. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude vysadených 687 stromov.

Tento grant v sebe niesol aj bonus v podobe príspevku na údržbu trávnika. Z úspešných žiadateľov sa oň uchádzalo 9 subjektov. Nadácia Tipsport ich podporí sumou takmer 15-tisíc eur.

Hlavným cieľom tejto výzvy však bolo zapojenie lokálnych komunít a širšej verejnosti do sadenia stromov a zvýšenie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. O grant mohli požiadať športové kluby, obce a mestá.

Hodnotenie predložených projektov

Hodnotiaca komisia pozostávala z odborníkov v téme výsadby a komunikácie:

 • Milan Hronec, Nadácia Ekopolis
 • Dávid Marcel Zajac, Centrum
 • Filip Timár, Tipsport

Hodnotiaca komisia hodnotila projekty podľa nasledovných kritérií:

Obsahové kritériá:

 • Lokalita – vhodnosť výberu lokality, blízkosť športoviska, dostupnosť pre širšiu verejnosť;
 • Druhy stromov – posudzoval sa výber stromov, či ide o druhy vhodné pre danú lokalitu, počet stromov / kríkov;
 • Zapojenie športovej komunity, dobrovoľníkov;
 • Výber sadeníc – počet, veľkosť a cena sadeníc primerane. pre danú lokalitu a typ výsadby;
 • Plán starostlivosti – či obsahoval projekt plán zaistenia starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov;
 • Pridaná hodnota projektu – aktivity nad rámec grantovej výzvy.

Formálne kritériá:

 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • jasne a zrozumiteľne popísaný zámer projektu;
 • súlad projektu s cieľmi grantovej výzvy;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

Tieto kritériá boli bodované, na základe bodov bolo vytvorené poradie projektov od najlepších po najslabšie. Počas hodnotiaceho stretnutia odborníci hodnotili všetky projekty (19) a do výberu sa dostalo 12 z nich.

 

Dôvodom zamietnutia 7 projektov bolo nesplnenie niektorého, alebo viacerých kritérií programu. Najčastejšími boli:

 • nevhodný výber stromov a neskúsenosť s výsadbou – predkladatelia projektu sa neporadili s odborníkmi a bolo zrejmé, že nevedia ako výsadba prebieha, nepožadovali financie na potrebný materiál (napr. kotviace koly, ochranný materiál);
 • projekty realizované dodávateľsky, bez zapojenia športovej komunity, verejnosti, dobrovoľníkov;
 • neefektívny, prehnaný rozpočet bez vysvetlenia (napr. 200-300 € na 1 strom).

Vďaka udelenému grantu budú sadiť:

 • Obec Rozhanovce – Zelenšie ihrisko v Rozhanovciach;
 • Záhradnícke a rekreačné služby – MMŠ Radvaň – dreviny najmenších futbalistov;
 • Obec Preseľany – Výsadba stromov v areáli futbalového štadióna v Preseľanoch;
 • Obec Záhradné – Za úspechom v šume stromov;
 • Futbalový klub Družstevník Blatné – Výsadba stromov a kríkov v areáli futbalového ihriska v Blatnom – Tipujem, že sa to podarí;
 • Požitavská futbalová akadémia FC ViOn – Adoptuj si stromček;
 • Obec Trnovec nad Váhom – Výsadba zelene na futbalovom štadióne Antona Keszeliho;
 • Telovýchovná jednota SPARTAK Vysoká nad Kysucou – Ovocná alej pri ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou;
 • Obec Folkušová – Výsadba kríkov a stromčekov okolo detského ihriska;
 • Dobrovoľný hasičský zbor Krivá – Zelená Stará voda;
 • Futbalový klub Slovan Šimonovany – Partizánske – Futbalové ihrisko v zeleni;
 • Obecný futbalový klub Sľažany – Sadíme do zelena, sadíme pre nás.

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok