Výsledky grantového programu Nasadení pre klímu 2023: Podporíme 12 projektov vo výške 55-tisíc eur

Do prvého ročníka grantového programu Nasadení pre klímu bolo v stanovenom termíne predložených 26 projektov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť 12 z nich, v celkovej výške 55 000 eur. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude naša krajina o čosi zelenšia a ekologickejšia.

Do programu sa zapojilo 22 mimovládnych neziskových organizácií, 2 vysoké školy a 2 neformálne skupiny a iniciatívy z celého Slovenska. Najviac projektov (7) bolo plánovaných s dosahom a realizáciou vo viacerých krajov, prípadne na celé Slovensko, pričom každý kraj mal svoje zastúpenie v podobe minimálne jedného projektu.

Hodnotenie predložených projektov

Hodnotiaca komisia pozostávala z odborníkov, ktorí sa venujú téme environmentalistiky, resp. životného prostredia:

 • Milan Hronec – Nadácia Ekopolis.
 • Jozef Pecho – Slovenský hydrometeorologický ústav.
 • Ján Dzurdženík – environmentalista.
 • Samuel Achberger – humánny geograf.

Hodnotiaca komisia hodnotila projekty podľa formálnych aj obsahových kritérií, ktoré boli dané a s ktorými boli oboznámení aj predkladatelia projektov v zverejnenom texte programu:

 

Obsahové kritériá:

 • projekt je v súlade s cieľmi grantovej výzvy;
 • projekt má reálny a merateľný dopad na riešenie klimatických zmien;
 • projekt je presvedčivý a dôveryhodný;
 • projekt je konkrétny, zrozumiteľný, jasne a logicky vypracovaný;
 • projekt je obsahovo kvalitný;
 • projekt je udržateľný a môže slúžiť ako inšpirácia pre iné iniciatívy / organizácie.

Formálne kritériá:

▪ oprávnenosť žiadateľa;

 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

Zoznam podporených projektov (názov predkladateľa: názov projektu: schválená suma):

 • Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: CIRCULUS tréning: 4700 eur.
 • KRI – Inštitút pre klímu a rozvoj: Adaptácia na zmenu klímy – imperatív dnešnej doby: 5000 eur.
 • Juraj Moško, Mgr.: Škaredá pravda za krásnymi kvetmi – rozprávajme nahlas o udržateľnej floristike: 5000 eur.
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Klimatické átrium Mateja Bela: 4400 eur.
 • Free Food – Jedlo pre všetkých: Platforma potravinovej pomoci Slovensko: 5000 eur.
 • Komunitná nadácia Zdravé mesto: Riešenia dopadov klimatických zmien na lokálnej úrovni: 4850 eur.
 • Občianske združenie SaUvedom: Online reuse centrum Baterkáreň – ako efektívne predchádzať vzniku odpadu?: 4500 eur.
 • Nadácia Cvernovka: Naprší a spláchne!: 5000 eur.
 • Priatelia Zeme – SPZ: V Partizánskom kompostujeme pre klímu: 5000 eur.
 • BioHive o.z.: Popularizácia a osveta príležitostí v oblasti environmentálnych inovácií na vysokých školách: 4120 eur.
 • Ťahanovská záhrada: Knižnica vecí: 3980 eur.
 • Truc sphérique: Aktivizmus kultúrnych centier v ekológii – fokus dažďová voda: 3450 eur

 

Další články