Štartuje druhé kolo grantového programu Nasadení pre klímu

Nadácia Tipsport v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje druhý ročník grantového programu Nasadení pre klímu s cieľom podporiť projekty a iniciatívy zameriavajúce sa na pomoc pri riešení dopadov klimatickej zmeny.

Nadácia Tipsport od roku 2022 realizuje a podporuje projekty na zlepšenie života okolo nás.

„Podľa reprezentatívneho výskumu Slovenská klíma, transformácia a Green Deal 2023 až dve tretiny obyvateľov Slovenska tvrdia, že treba ihneď alebo v tomto desaťročí riešiť problémy súvisiace so zmenou klímy. Podávame preto pomocnú ruku a opätovne vyhlasujeme grantový program Nasadení pre klímu, v rámci ktorého podporíme projekty zamerané na riešenie dopadov zmeny klímy súhrnne v sume 50 000 eur,“ ozrejmila Lucia Štefánková, správkyňa Nadácie Tipsport, a doplnila: „Tento rok je novinkou, že v júni sa pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia uskutoční stretnutie a prezentácia podporených projektov.“

Spomenutý výskum, ktorý realizovalo výskumné a komunikačné centrum Institut 2050 a interpretáciu výsledkov zverejnilo v júni a novembri 2023, tiež odhalil, že slovenská verejnosť má veľmi nízku mieru informovanosti o zmene a ochrane klímy.

Väčšina verejnosti sa zhodne na tom, že Slovensko by malo prijať opatrenia návratu života do krajiny, usilovať sa ochrániť budúce generácie pred zmenou klímy a počúvať varovania odborníkov – klimatológov.

Väčšina opýtaných si zároveň myslí, že zmena klímy je príležitosť urobiť náš život lepším a odmieta tvrdenie, že klimatická zmena sa ich nedotkne.

CIELE PROGRAMU

 • Podporovať občianske iniciatívy a mimovládne organizácie, ktoré sa chcú zapájať do riešenia zmeny klímy.
 • Napomôcť sieťovaniu organizácií a iniciatív venujúcich sa téme klimatickej zmeny.
 • Zvyšovať informovanosť verejnosti o zmene klímy a jej ochrane.
 • Upozorňovať na dôležitosť témy klimatickej zmeny a jej dôsledkov pre našu spoločnosť, otvárať diskusiu.
 • Pomáhať pri presadzovaní ekologicky aj ekonomicky udržateľných riešení klimatickej zmeny.
 • Podporovať ekologické inovácie – inovácie zamerané na udržateľný rozvoj, prostredníctvom znižovania dopadov na životné prostredie, efektívneho a zodpovedného využitia prírodných zdrojov.

TYPY OPATRENÍ

 • V grantovom programe Nasadení pre klímu sa zameriavame najmä na podporu „zelených opatrení“ a „mäkkých opatrení“.
 • „Zelené opatrenia“ sú opatrenia využívajúce prírodné, zelené prvky, opatrenia na zvýšenie odolnosti ekosystémov, obnovu vodného cyklu a pod.
 • „Mäkké opatrenia“ zahŕňajú plánovanie, tvorbu stratégií a politík, zameriavajú sa na šírenie informácií a vzdelávanie, zmenu správania obyvateľov a pod.

V programe sa nezameriavame na podporu tzv. „sivých opatrení“ – technologických / technických zásahov alebo stavebných opatrení na účely zvýšenia odolnosti budov, resp. infraštruktúr voči extrémnym javom.

AKÉ TYPY AKTIVÍT PODPORÍME?

 • Advokačné aktivity – ovplyvňovanie zákonov, lobbing, petície s cieľom vytvárania efektívneho verejného tlaku.
 • Networking – sieťovanie, vytváranie spoluprác a partnerstiev organizácií a iniciatív, pre ktoré je téma klimatickej krízy dôležitá.
 • Adaptačné aktivity – konkrétne opatrenia zamerané na prispôsobenie sa súčasným a budúcim dopadom zmeny klímy na rôzne oblasti kvality života občanov. Podporíme adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, opatrenia na zvyšovanie zadržiavania vody v krajine, ochrany pred povodňami, zlepšenia stavu biodiverzity…
 • Mitigačné opatrenia – obmedzovanie emisií skleníkových plynov alebo zväčšenie záchytov skleníkových plynov.
 • Analýzy, publikačná činnosť týkajúce sa klimatických zmien a návrhov riešení.
 • Komunikačné kampane, zvyšovanie informovanosti verejnosti.
 • Aktivizmus, vzdelávanie, osveta – workshopy, semináre, prednášky – iné formy vzdelávania a osvety verejnosti v tejto téme (so zameraním na mladých ľudí nad 18 rokov a dospelých).

AKÉ TYPY PROJEKTOV NEPODPORÍME?

 • Projekty zamerané na výsadbu stromov a zelene, keďže pre tento účel realizujeme samostatné grantové programy Podporujeme slovenské sady a Zasaď strom za svoj klub.
 • Projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru.
 • Projekty, ktoré slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
 • Projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.
 • Zveľadenie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb.
 • Projekty realizované mimo územia Slovenskej republiky
 • Projekty predložené podnikateľským subjektom.
 • Investičné projekty, rekonštrukcie, projekty realizované výhradne dodávateľsky.

ŽIADATELIA

Do programu sa môžu zapojiť:

 • Mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Fyzické osoby / neformálne skupiny a iniciatívy.
 • Vysoké školy.

Program nie je určený pre:

 • Organizácie podporené v 1. ročníku programu Nasadení pre klímu realizujúce projekty počas roku 2024.
 • Základné a stredné školy.
 • Obce a mestá.
 • Podnikateľské subjekty.
 • Rozpočtové/príspevkové organizácie.

KRITÉRIÁ PODPORY

Projekty budú hodnotiacou komisiou posudzované podľa nasledovných kritérií:

OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ:

 • Projekt je v súlade s cieľmi grantovej výzvy.
 • Projekt má reálny a merateľný dopad na riešenie klimatických zmien.
 • Projekt je presvedčivý a dôveryhodný.
 • Projekt je konkrétny, zrozumiteľný, jasne a logicky vypracovaný.
 • Projekt je obsahovo kvalitný.
 • Projekt je udržateľný a môže slúžiť ako inšpirácia pre iné iniciatívy / organizácie.

FORMÁLNE KRITÉRIÁ:

 • Oprávnenosť žiadateľa.
 • Úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára.
 • Efektívny a realistický rozpočet.
 • Predloženie všetkých povinných príloh.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU

V rámci programu Nasadení pre klímu 2024 bude prerozdelených 50 000 eur.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur.

Finančné prostriedky na podporené projekty budú poskytnuté z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov.


Jeden subjekt môže podať maximálne jeden projekt.

Finančné prostriedky musia byť naplánované efektívne a hospodárne. Oprávnené výdavky sú tie, ktoré sú priamo spojené s aktivitami projektu, a sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.

Finančné prostriedky je možné použiť na:

 • Materiálne výdavky – nákup materiálu a pomôcok, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu a jeho aktivitami.
 • Organizačné výdavky spojené s realizáciou projektu, ako sú náklady na tlač materiálov, kancelárske potreby, poštovné a kuriérske služby, krátkodobý prenájom (napr. pre realizáciu prednášky, podujatia), výdavky na propagáciu a komunikáciu projektu, cestovné náklady.
 • Mzdové / personálne náklady ľudí, ktorých zapojenie je potrebné pre realizáciu projektu.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na:

 • Projekty realizované mimo územia Slovenskej republiky.
 • Režijné výdavky organizácií (dlhodobý prenájom, energie, telefón, internet, mzdy zamestnancov).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

 • Vyhlásenie grantového programu: 14. 2. 2024.
 • Uzávierka predkladania žiadostí: 9. 4. 2024 do 23:59 hod.
 • Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov: 30. 4. 2024.
 • Realizácia projektov: 2. 5. 2024 – 20. 11. 2024.
 • Stretnutie a prezentácia podporených projektov pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia v júni 2024 – termín a miesto budú upresnené.
 • Predloženie záverečnej správy: 30. 11. 2024.

V prípade, ak bude váš projekt finančne podporený, uzavrie s vami Nadácia Tipsport zmluvu, na základe ktorej vám bude poskytnutý finančný príspevok.

Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporené organizácie predkladajú Nadácii Tipsport záverečnú hodnotiacu správu o realizácii projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PROJEKTOV

Projekty je potrebné predložiť výhradne elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk/.

 • Projekty v tlačenej podobe, prosíme, NEPOSIELAJTE poštou.
 • Termín uzávierky podávania žiadostí je 9. 4. 2024 do 23:59 hod., žiadosti odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 • Informácie o predkladateľovi projektu: názov organizácie, sídlo, identifikačné údaje, kontakty, meno štatutára, informácie o zameraní vašej organizácie, realizovaných projektoch.
 • Opis projektu: názov, východisková situácia – popis problému, ktorý chcete projektom riešiť, popis aktivít, ciele, cieľová skupina, výstupy projektu a aké zmeny chcete dosiahnuť.
 • Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne.
 • Rozpočet projektu: rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková požadovaná suma.
 • Galéria: prílohy, fotografie, videá.
 • Podpis: súhlas so spracovaním osobných údajov.

Povinné prílohy: 

Vizuálne / obsahové prílohy k projektu:

 • Vizualizácia riešenia, plány úprav, povolenia k úpravám od zainteresovaných strán, tematický plán vzdelávania, kampane, a podobne.

Pre organizácie:

 • Stanovy, doklad o IČO.
 • Doklad o bankovom účte (potvrdenie o vedení účtu, fotografia karty k účtu alebo scan hlavičky výpisu či zmluvy).

Pre fyzické osoby (neformálne skupiny):

 • Kópia občianskeho preukazu zástupcu / zástupkyne neformálnej skupiny.
 • Doklad o bankovom účte (potvrdenie o vedení účtu, fotografia karty k účtu alebo scan hlavičky výpisu či zmluvy).

KONZULTÁCIE PROJEKTOV

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu Barbora Paulenová na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: nadaciatipsport@cpf.sk.

Další články